https://www.jianshu.com/p/ce1553cc5b4f

Golang同步机制的实现